AVTALE OM FORVALTNING AV SKOG VED LEMONSJØEN 

Mellom Statskog SF (grunneieren) som grunneier av eiendommen Langmorkje statsallmenning gnr. 187 bnr. 1 i Vågå kommune og velforeningene i Lemonsjøen Fjellpark, Lemonsjøen hyttefelt og Lemonsjøen fjellpark II.

1. Avtalens omfang 

Avtalen er avgrenset til å gjelde forvaltning av skog på de hyttenære og veinære arealene innenfor reguleringsplanene Lemonsjøen Fjellpark, Lemonsjøen hyttefelt og Lemonsjøen fjellpark II. Disse arealene er markert med blått på kartet i pkt. 6.

Avtalen begrenser ikke grunneiers råderett over framtidig bruk av arealene.

Forvaltning av skogen på ikke solgte tomter ivaretas av Statskog/utvikler.

2. Hogst, vedutvising og rydding 

Velforeningene gis rett til og har ansvaret for organisering av hogst, vedutvising og opprydding etter vindfall mm. innenfor det avgrensete området. Forvaltningen skal skje i samsvar med reguleringsbestemmelsene og på en slik måte at det ikke medfører skade på arealformål eller terreng.

3. Administrering '

Velforeningene har ansvar for å administrere forvaltningen på en demokratisk måte for alle som har festetomter innenfor det regulerte området. I praksis vil det si at de som måtte ha ønsker om å ta ned trær henvender seg til Velforeningen som beslutter og videre hva som skal skje med virket. Dersom det oppstår konflikt i forbindelse med forvaltning mellom velforening og den enkelte hytteeier, kan Statskog kontaktes og vil kunne ta en endelig beslutning.

4. Erstatning 

Hver enkelt hytteeier har selv ansvar for å forsikre sine bygg og anlegg mot eventuelle naturskader.

5. Tvist 

Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, og partene ikke er enig om annen behandling, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstoler ved eiendommens verneting.

Retningslinjer forvaltning av skogen Fjellparken Velforening I

Retningslinjer for forvaltning av skogen i hyttefeltene ved Lemonsjøen.

Formålet med disse retningslinjene er å forvalte skogen innenfor avgrenset område skissert på Statskogs kart pkt. 6 på ny avtale presentert på årsmøtet 2024. 

Avtalen som er inngått med Statskog er overordnet. Interne regler for Velforeningen er laget for å ha en veiviser for hvordan vi skal følge avtalen og forvalte skogen. Den gamle furuskogen i hyttefeltene er å betrakte som kulturminne. Denne må vi bevare på best mulig måte. I tillegg så skal det tas hensyn til eventuelle reir og hekketid. 

1. Det er hytteeier som har ansvaret for store og små trær på sin egen tomt. Dette gjelder også for punktfestetomter (ansvaret gjelder da et avrundet område på 1 mål (daa), tilpasset terrenget).Hytteeier avgjør hvilke trær vedkommende ønsker å ta ned/la stå mht. innsyn, utsikt og ly for vær og vind. 

2. Trær på naboeiendommen og andre områder som er høyere enn 3 ganger avstanden til ditt hus eller tun kan forlanges fjernet. Hvis de involverte har ulikt syn på fellingen av treet/trærne avgjøres saken av velforeningens styre. De store, fine, gamle og verneverdige furuene skal ikke felles. Hvis det er nødvendig med felling av noen av disse, skal styret i velforeningen fatte beslutningen. 

4. Det er anledning til å fjerne småbjørk, små furu som ikke er bæredyktige og annet kratt, som befinner seg på Fjellparken I velforenings område, uten å søke tillatelse. Alt som er hugget skal fjernes og ryddes etter felling. 

5. For å forvalte skogen på best mulig måte vil det bli arrangert dugnader.