Referat årsmøte - Fjellparken Velforening  23. mars 2024.

1. Velkommen – styremedlem Vidar Sveadalenønsket velkommen til årsmøte 2024.
a. Årsmøtet ble holdt på Lemonsjøen Fjellstue og det var 22 personer med i møtet.

2. Valg av
a. møteleder –Vidar Sveadalen
b. sekretær – Jan Erik Husom
c. 2 personer til å signere protokoll –Vegar Lillebråten og Tor Christian Furuly
3. Godkjenning av innkalling - godkjent uten merknader.
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024 – gjennomgått og godkjent
uten merknader.
a. Revisorberetning ble lagt frem uten anmerkninger
b. Budsjett for 2023 ble lagt frem, vedtak om økt kontingent til 2300,- godkjent. Budsjett oppdateres etter økning av kontingent. Det sendes ut ekstra faktura for 2024.
c. årsmøtet etterspør Løypelagets regnskap. Styret tar dette videre.

5. Endring i styret – godkjent.
Styreleder Monica Fiksdal - ikke på valg(2025)
Styremedlem –Bjørn Steinar Storvik -Ny (2026)
Styremedlem John Strand – Ny (2026)
Styremedlem Vidar Sveadalen – ikke på valg (2025)
Styremedlem Vegar Lillebråten – ikke på valg (2025)
Varamedlem Petter Bjørn Bjørdal - Ny

Valgnemd
Kari Alvim
Synøve Riste

6. Ny avtale med Statskog og interne retningslinjer for skogen - Godkjent
7. Brøyteavtale reforhandles i 2025
8. Styret sjekker opp om fremtidige møter kan holdes som hybridmøter
9. Ingen andre saker ble tatt opp på møtet.

Møteleder takket for fremmøte!

Protokoll er sendt til alle medlemmene på e-post eller pr. brev.