Lemonsjøen

Fjellparken velforening og veglag

Utvida bandtvang

Vågå kommune innfører frå 07.03.18 utvida bandtvang under tregrensa for å verne om viltet.  Det er klagerett på vedtaket.

Med heimel i kommunal forskrift om bandtvang i Vågå, § 2, vedteke 06.03.2018 innfører Vågå kommune bandtvang for hundar som er ute, under tregrensa.  Eigar eller innehavar av hund i Vågå kommune skal halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda frå vedtaksdato (07.03.2018) og fram til rådmannen opphevar vedtaket.


Grunngjeving:

Utvida bandtvang blir innført  for å verne om viltet, spesielt rådyr, pga. mykje snø i skogområda.   

Formål:  
Velforeningen utgjør veglaget, som skal stå for den daglige driften av felles veg og felles parkeringsplasser i velforeningens område. I tillegg så har velforeningen ansvar for vedlikehold og forvaltning av skogområdet rundt hyttene. Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Medlemskap: 
De som har festeavtaler hvor det framgår at de skal være tilsluttet velforeningen - er forpliktet til å tegne medlemskap. I borettslag er hver boenhet medlem i velforeningen. Innmelding skjer til styret. Medlemskapet følger eiendommen. 

AVTALE OM FORVALTNING AV SKOG VED LEMONSJØEN 

Mellom Statskog SF (grunneieren) som grunneier av eiendommen Langmorkje statsallmenning gnr. 187 bnr. 1 i Vågå kommune og velforeningene i Lemonsjøen Fjellpark, Lemonsjøen hyttefelt og Lemonsjøen fjellpark II.

1. Avtalens omfang 

Avtalen er avgrenset til å gjelde forvaltning av skog på de hyttenære og veinære arealene innenfor reguleringsplanene Lemonsjøen Fjellpark, Lemonsjøen hyttefelt og Lemonsjøen fjellpark II. Disse arealene er markert med blått på kartet i pkt. 6.

Avtalen begrenser ikke grunneiers råderett over framtidig bruk av arealene.

Forvaltning av skogen på ikke solgte tomter ivaretas av Statskog/utvikler.

2. Hogst, vedutvising og rydding 

Velforeningene gis rett til og har ansvaret for organisering av hogst, vedutvising og opprydding etter vindfall mm. innenfor det avgrensete området. Forvaltningen skal skje i samsvar med reguleringsbestemmelsene og på en slik måte at det ikke medfører skade på arealformål eller terreng.

3. Administrering '

Velforeningene har ansvar for å administrere forvaltningen på en demokratisk måte for alle som har festetomter innenfor det regulerte området. I praksis vil det si at de som måtte ha ønsker om å ta ned trær henvender seg til Velforeningen som beslutter og videre hva som skal skje med virket. Dersom det oppstår konflikt i forbindelse med forvaltning mellom velforening og den enkelte hytteeier, kan Statskog kontaktes og vil kunne ta en endelig beslutning.

4. Erstatning 

Hver enkelt hytteeier har selv ansvar for å forsikre sine bygg og anlegg mot eventuelle naturskader.

5. Tvist 

Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, og partene ikke er enig om annen behandling, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstoler ved eiendommens verneting.

Retningslinjer forvaltning av skogen Fjellparken Velforening I

Retningslinjer for forvaltning av skogen i hyttefeltene ved Lemonsjøen.

Formålet med disse retningslinjene er å forvalte skogen innenfor avgrenset område skissert på Statskogs kart pkt. 6 på ny avtale presentert på årsmøtet 2024. 

Avtalen som er inngått med Statskog er overordnet. Interne regler for Velforeningen er laget for å ha en veiviser for hvordan vi skal følge avtalen og forvalte skogen. Den gamle furuskogen i hyttefeltene er å betrakte som kulturminne. Denne må vi bevare på best mulig måte. I tillegg så skal det tas hensyn til eventuelle reir og hekketid. 

1. Det er hytteeier som har ansvaret for store og små trær på sin egen tomt. Dette gjelder også for punktfestetomter (ansvaret gjelder da et avrundet område på 1 mål (daa), tilpasset terrenget).Hytteeier avgjør hvilke trær vedkommende ønsker å ta ned/la stå mht. innsyn, utsikt og ly for vær og vind. 

2. Trær på naboeiendommen og andre områder som er høyere enn 3 ganger avstanden til ditt hus eller tun kan forlanges fjernet. Hvis de involverte har ulikt syn på fellingen av treet/trærne avgjøres saken av velforeningens styre. De store, fine, gamle og verneverdige furuene skal ikke felles. Hvis det er nødvendig med felling av noen av disse, skal styret i velforeningen fatte beslutningen. 

4. Det er anledning til å fjerne småbjørk, små furu som ikke er bæredyktige og annet kratt, som befinner seg på Fjellparken I velforenings område, uten å søke tillatelse. Alt som er hugget skal fjernes og ryddes etter felling. 

5. For å forvalte skogen på best mulig måte vil det bli arrangert dugnader.

Det er tillate med inngjerding med inntil 50 løpemeter pr. tomt som omtalt under.

• Gjerde skal vere mellom 0,9 og 1,2 meter høy og skal vere festa i vegg i både endar.

• Gjerde skal utførast i trevyrkje og ha ei utforming og farge som harmonerer med bygningsmiljøet.

• Gjerde skal tilverkast slik at beitedyr ikkje kan kome til skade.

• Portal er ikkje tillate.

• Grind(er) skal slå utover, og grind skal telje med i talet løpemeter.

• Kryperom under terrassar og veranda skal lukkast og haldast ved like, slik at småfe ikkje kan koma innunder og setje seg fast. Stengsel under veranda/terrasse skal ikkje reginas med i tal løpemeter.

• Stigar, råk og naturlege ferdselsvegar skal ikkje stengast med gjerde eller grind.

• Rekkverk/gelender på veranda/terrasse/platting skal ikkje telje med i talet løpemeter.

• Gjerde mellom nabotomter kan ikkje koplast saman og gjerde kan ikkje settast opp nærare eigedomsgrense enn 2 meter, for å sikre fri ferdsel mellom hyttetomter. Det skal vere minst 4 meter mellom gjerde på nabotomter.

 Det må innhentast skriftleg løyve frå grunneigar før det kan gjerdast. 

Grunneier er Statskog https://www.statskog.no/ og søknaden skal sendes til  post@statskog.no 

Søknaden skal inneholde navn på fester, festenummer, målsatt skisse som viser bebyggelsen og hvor gjerdet er tenkt satt opp. Videre hvorfor areal ønskes inngjerdet.

• Vågå kommune har etter Plan- og bygningsloven ansvaret for at gjerdeføresegnene blir følgd.

Brøyting og vedlikehold av veg image
Brøyting av fellesområder

Velforeningen har ansvar for at det gjennomføres brøyting og strøing av felles områder. Vi har pr. d.d. avtale med Jon Egil Odnes om strø og snøbrøyting i perioden 01.11-01.05. I perioder med mye snøfall på kort tid, må man belage seg på at det kan bli forsinkelser i brøyting da Odnes har flere oppdrag. Dersom det er behov for ekstraordinær brøyting utover avtale velforeningen har inngått med Odnes, skal dette ikke belastes velforeningen. Reiser du opp til hytten i perioder der det er mye snø og vanskelige kjøreforhold, skal du sørge for at kjøretøy takler forholdene.

Brøyting av private områder
Velforeningen har ingen ansvar for brøyting av private områder eller innkjøringer til leiligheter eller borettslag, utover den avtalen som allerede er inngått. Henvendelser vedr. ønske om privat brøyting eller tilleggsbrøyting utover avtale tas direkte med Odnes og skal belastes hytteeier.

Vedlikehold av veg på fellesområder
Velforeningen bestiller ved behov skraping og grusing.
Søppelhåndtering 
Det er kun husholdningsavfall som skal kastes i containere, som er ved hyttefeltet.
Avfall etter oppussing, gamle møbler, klær, dyner ol. skal ikke kastes i Containere, men leveres til gjenvinning i Vågå.
Lenke til hvor avfall kan leveres
Takk for at du bryr deg om regler og for at det blir bedre plass til alle hytteeiere og leietageres husholdningsavfall :-)  
Det kommer innimellom diverse ønsker fra hytteeiere.
Styret er opprettet først og fremst for å ivareta snømåking og vedlikehold av veg, som kreves pga. sikkerhet ved brann og annen utrykning.
I tillegg så har Fjellparken ansvar for forvaltning av skogen rundt Lemonsjøen. Det er viktig at vi opprettholder velforeningen slik den er tenkt, uten for mange tilleggsoppgaver med tanke på videre verving av styremedlemmer når noen takker av.

Alle ønsker som ikke er relatert til ansvarsområdene, ansees som ønsker og er ikke styrets ansvar å følge opp.
Velforeningen kan likevel stille med videreformidling av ønsker, men da må det foreligge nok dokumentasjon som vi kan gripe fatt i.
Følgende krav til dokumentasjon og informasjon stilles: 
Den som kommer med ønsker/forslag, må selv stille som kontaktperson, eller få fatt i noen som kan være dette.
Tilbud skal innhentes hvis det er snakk om kostnader, skriv skal forfattes og inneholde navn på kontaktperson, den må sette opp frist for å svare, og evt. annen nyttig informasjon.

Innmelding/utmelding av medlemsskap

Hvis du er ny hytteeier plikter du å melde deg inn i Velforeningen. Du melder deg inn ved å ved å sende inn navn, telefon-nummer, mailadresse som skal benyttes som kontaktadresse, festenummer og adresse på eiendom. Har du solgt hytteeiendommen, så husk å melde i fra da også. Varsel om endring i eierforhold sendes til AnneKari@vagaregnskap.no. Merk meldingen med Varsel om endring i eierforhold på Lemonsjøen.

Betaling

En gang i året så vil du få faktura fra Vågå regnskap, som gjelder ditt medlemskap i Fjellparken velforening. Kravet dekker snøbrøyting og vedlikehold av vegene frem til tomtegrense, støtte til løypelaget som bidrar til fine langrennsløyper i området og administrasjonskostnader til styret. Medlemskontingent er 1900,-

Endring av kontaktinfo - Har vi riktig kontakt-info på deg?

Har vi riktig kontakt info på deg? Vi ønsker å spare utgifter og tidsbruk. Er du eier av fritidsbolig i Fjellparken på Lemonsjøen, setter vi pris på at du gjør de administrative oppgavene for styret og samarbeidspartnere så enkel som mulig. Sørg for alltid for at vi innehar korrekt kontaktinformasjon. Oppdatering av kontakt info. sendes inn til AnneKari@vagaregnskap.no. Merk meldingen med "Varsel om endring kontakt info. for fritidsbolig på Lemonsjøen." Send inn navn, telefon-nummer, festenummer, mailadresser som skal benyttes og adresse på eiendom.

 • Randsverk, Norge

Vær kort og presis, ved innsending av saker. Husk at vi baserer styret på frivillighet, og vi gjør vårt beste:-)

Referat årsmøte - Fjellparken Velforening  23. mars 2024.

1. Velkommen – styremedlem Vidar Sveadalenønsket velkommen til årsmøte 2024.
a. Årsmøtet ble holdt på Lemonsjøen Fjellstue og det var 22 personer med i møtet.

2. Valg av
a. møteleder –Vidar Sveadalen
b. sekretær – Jan Erik Husom
c. 2 personer til å signere protokoll –Vegar Lillebråten og Tor Christian Furuly
3. Godkjenning av innkalling - godkjent uten merknader.
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2024 – gjennomgått og godkjent
uten merknader.
a. Revisorberetning ble lagt frem uten anmerkninger
b. Budsjett for 2023 ble lagt frem, vedtak om økt kontingent til 2300,- godkjent. Budsjett oppdateres etter økning av kontingent. Det sendes ut ekstra faktura for 2024.
c. årsmøtet etterspør Løypelagets regnskap. Styret tar dette videre.

5. Endring i styret – godkjent.
Styreleder Monica Fiksdal - ikke på valg(2025)
Styremedlem –Bjørn Steinar Storvik -Ny (2026)
Styremedlem John Strand – Ny (2026)
Styremedlem Vidar Sveadalen – ikke på valg (2025)
Styremedlem Vegar Lillebråten – ikke på valg (2025)
Varamedlem Petter Bjørn Bjørdal - Ny

Valgnemd
Kari Alvim
Synøve Riste

6. Ny avtale med Statskog og interne retningslinjer for skogen - Godkjent
7. Brøyteavtale reforhandles i 2025
8. Styret sjekker opp om fremtidige møter kan holdes som hybridmøter
9. Ingen andre saker ble tatt opp på møtet.

Møteleder takket for fremmøte!

Protokoll er sendt til alle medlemmene på e-post eller pr. brev.

Referat årsmøte - Fjellparken Velforening 3. april 2023.

1. Velkommen – styreleder Monica Fiksdal ønsket velkommen til årsmøte 2023.
a. Årsmøtet ble holdt på Kaféen på Lemonsjøen alpinanlegg og det var 10 personer med i møtet.

2. Valg av
       a. møteleder – Monica Fiksdal
       b. sekretær – Jan Erik Husom
       c. 2 personer til å signere protokoll – Håvard Hellenes og Vidar Sveadalen

3. Godkjenning av innkalling - godkjent uten merknader.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022 – gjennomgått og godkjent
uten merknader.
       a. Revisorberetning ble lagt frem uten anmerkninger
b. Budsjett for 2023 ble lagt frem uten anmerkninger

5. Endring i styret – godkjent.
        Styreleder Monica Fiksdal - gjenvalgt (2025)
        Styremedlem Kirsi Marit Borud – går ut av styret
        Styremedlem Jan Erik Husom – ikke på valg (2024)
        Styremedlem Håvard Hellenes – ikke på valg (2024)
        Styremedlem Vidar Sveadalen – gjenvalgt (2025)
        Styremedlem Vegard Lillebråten – nytt styremedlem (2025)

Mangler varamedlemmer – trenger vi dette? Styret fikk i oppgave å se på om vedtektene kunne endres. Eventuelt endringsforslag kommer ved neste årsmøte.

Mangler valgnemnd – dette er noe som må på plass! Om ingen melder seg for oppgaven må dette pekes ut på en eller annen måte.

6. Ingen saker kom opp på årsmøte utover saker nevnt i tidligere utsendte Årsberetning Fjellparken Velforening og veglag

7. Det var ingen innmeldte saker til årsmøtet

Referat årsmøte – Fjellparken Velforeningen 12. april 2022.

 • Velkommen – Styreleder Momica Fiksdal ønsket velkommen til årsmøte 2022.
 • Årsmøtet ble holdt digitalt og det var 10 personer med i møte.
 • Valg av
  • Møteleder Monica Fiksdal
  • Sekretær Vidar Sveadalen
  • 2 personer til å signere protokoll – Kirsi Borud og Jan Erik Husom
 • Godkjenning av innkalling – godkjent uten anmerkninger
 • Godkjenning av årsregnskapet for 2021 – godkjent uten merknader
 • Revisorberetning ble lagt fram uten anmerkninger
 • Innspill på at det kan være lurt å ha et viss beløp «buffer» på konto ved uforutsette hendelser tilknyttet vedlikehold av veg eller lignende.
 • Innspill på at beløp avsatt til støtte av løypekjøring spesifiseres på neste faktura, i forbindelse med fakturering av kontingent til Velforeningen.
 • Budsjett for 2022 ble lagt frem uten anmerkninger.
 • Saker som er meldt inn – ingen saker er meldt inn.
 • Det ble orientert om nye regler for gjerding rundt fritidshytter. Oppdatert info. er lagt ut på Velforeningens nettside.
 • Det ble orientert om at Velforeningen ikke ønsker at ansvaret for lekeapparater på lekeplassen overføres til Velforeningen. Eier av lekeapparatene har fått tilbakemelding på dette.
 • Forvaltning av skog. Det er planer om et møte med alle Velforeningene rundt Lemonsjøen for å drøfte/enes om en felles forståelse av forvaltningen. Oppdatert info. vil bli lagt ut på Velforeningens nettside.
 • Minner om at «eiere» av tretopphytter på fellesområder rydder opp i dette så raskt som mulig.
 • Søppelhåndtering. En ser at det blir kastet møbler og bygningsmessige avfall i søppelcontainere beregnet for restavfall og papp/papir.  Dette er avfall som hytteeiere selv må fjerne ved f.eks. å reise til miljøstasjon i Vågå og sortere i riktig fraksjon. Det er bestilt nye søppelcontainere med mindre luker for avlevering av ordinært hytteavfall.
 • Innspill på at det savnes en gjennomføring av et fysisk årsmøte – det ses på alternative løsninger til neste år.

Møteleder takket for frammøte.