Retningslinjer for forvaltning av skogen i hyttefeltene ved Lemonsjøen


Formålet med disse retningslinjene er å forvalte skogen innenfor avgrenset område skissert på Statskogs kart pr. 09.01.2015, projeksjon: WGS84 UTM33, i samsvar med avtale om overtakelse av skogen med Statskog den 05.06.18. Den gjelder for hyttene innenfor området rundt Lemonsjøen hyttefelt og Lemonsjøen fjellpark I og II (Lemonsjøen Vel, Fjellparken I, Fjellparken II og Gråhølia Velforening). 


Den gamle furuskogen i hyttefeltene er å betrakte som kulturminne. Denne må vi bevare på best mulig måte.

1. Det er hytteeier som har ansvaret for store og små trær på sin egen tomt. Dette gjelder også for punktfestetomter (ansvaret gjelder da et           avrundet område på 1 mål (daa), tilpasset terrenget).Hytteeier avgjør hvilke trær vedkommende ønsker å ta ned/la stå mht. innsyn, utsikt og ly for vær og vind. Fine furuer høyere enn 5 m bør bevares, men fjernes hvis det er til ulempe for hytteeier eller at det er fare for skader ved trefall. Det er viktig at veiskuldre og grøfter på egen tomt ryddes.

2. Trær på naboeiendommen og andre områder som er høyere enn 3 ganger avstanden til ditt hus eller tun kan forlanges fjernet. Fjerning av trær i denne sammenhengen kan gjøres etter skriftlig samtykke fra styret i velforeningen, eller den velforeningen har satt til denne oppgaven. Hvis hytteeier på den aktuelle nabotomten er enig i at treet fjernes trengs det ikke skriftlig samtykke fra velforeningen.

3. Hvis du ønsker felling av tre/trær på områder som grenser til tomta di, er det viktig at berørte naboer gir tilslutning. Berørte naboer er den/de som har tomtegrense inn til det aktuelle området. Hvis den/de berørte nabo(ene) gir sin tilslutning til fellingen kan treet/trærne fjernes. På områder med punktfester gjelder dette punktet også for areal mellom hyttene, og mellom hytter og veier.

Hvis de involverte har ulikt syn på fellingen av treet/trærne avgjøres saken av velforeningens styre. Fellingen av slike trær er gratis, men den/de som fjerner slike trær må rydde etter seg.

De store, fine, gamle og verneverdige furuene skal ikke felles. Hvis det er nødvendig med felling av noen av disse skal styret i velforeningen fatte beslutningen.

4. For å forvalte skogen på best mulig måte vil det bli arrangert dugnader.

I områder der velforeningen mener at det bør ryddes bjørkeskog blir det lagt ut hogstfelt for velforeningens medlemmer. Hogstområdet avgrenses slik at alle som ønsker å ordne med ved selv får tildelt område. Vedhogsten er gratis og skal kun være til eget forbruk.

De som ønsker å hogge ved må kontakte den i velforeningens styre som har denne fordelingsoppgaven for å få tildelt hogstområde.

Ved hogst rett i nærheten av andres tomtegrenser må omfanget av hogsten og hogstområdet avklares slik at det ikke fjernes trær som naboen ønsker å bevare bl.a. mht. innsyn og ly for vær og vind. På områder med punktfester gjelder dette punktet også for areal mellom hyttene, og mellom hytter og veier.

NB! Husk alltid god kommunikasjon med naboen(e) når det gjelder felling av trær. Det er ofte ulike synspunkter på både trivselen med, og nytteverdien av, trærne.    Retningslinjene gjelder i en prøveperiode på 2 år fra velforeningenes årsmøter i 2020, og eventuelle endringer drøftes på velforeningenes årsmøter i 2022. Styret i de fire velforeningene kan likevel gjøre endringer på gjeldende retningslinjer hvis det viser seg at enkelte retningslinjer ikke fungerer hensiktsmessig/formålstjenlig. Lemonsjøen 01.03.20